Přihlásit Registrovat
žádné zboží v košíku
Přejít k pokladně

Obchodní podmínky a reklamační řád

internetového obchodu
www.darekprokrasu.czI. Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.darekprokrasu.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou uzavírá na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Prodávající – Lada Holubová, místem podnikání Václavice 337, 463 34, Hrádek nad Nisou, IČO: 62239945.

Kupující/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

3. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím je zboží prodávajícího, jehož položky jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedené prodávajícím v elektronickém katalogu zboží na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.darekprokrasu.cz. Předmětem kupní smlouvy může být též ozdobné dárkové balení objednaného zboží, a to dle volby kupujícího. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů prodávajícího. Obrázky u zboží mohou být pouze ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků). Ustanovení § 1732 Občanského zákoníku se neužije.

4. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím informativního emailu zaslaného kupujícímu na jím uvedenou kontaktní emailovou adresu. V příloze tohoto emailu zašle prodávající kupujícímu výpis objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Pokud kupující neobdrží potvrzovací e-mail do 24 hodin, znamená to, že objednávka kupujícího neprošla systémem. V takovém případě nechť kupující kontaktujte prodávajícího na e-mail:info@darekprokrasucz.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky tak, že objednávka bude kupujícím zaslána rovněž písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Ve smyslu ustanovení § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v české verzi a v jiném pro strany srozumitelném jazyce. V případě, že se jedná o smluvní vztah, kde na straně kupujícího vystupuje zahraniční osoba, je rozhodným právem pro posouzení práv a povinností stran české právo. V případě, že je kupní smlouva uzavírána ve dvou jazykových verzích, tj. ve znění českém a ve znění cizího jazyka, je v případě rozporu ve zněních smluv rozhodnou verzí verze česká. Stejně tak platí, že je rozhodné znění obchodních podmínek v českém jazyce, pokud je dostupná i jiná jazyková verze.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, je přístupná kupujícímu – spotřebiteli, avšak není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích nezbytných k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

5. Ochrana údajů

A/ Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem četl a souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů“ a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na pole „OBJEDNAT“, provedeným poté, co se kupující seznámil také s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen „Zákon“), nebo kliknutím na pole „REGISTROVAT“ kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v objednávkovém či registračním formuláři, byly zpracovávány Ladou Holubovou, místem podnikání Václavice 337, 463 34, Hrádek nad Nisou, IČO: 62239945, (dále též jen „správce osobních údajů“) za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů není možné objednávkový formulář odeslat. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě prostřednictvím formuláře nebo uživatelského účtu kupující sděluje.

B/Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu Zákona:

Prodávající tímto jako správce osobních údajů informuje kupujícího o následujících skutečnostech:

 • kupující není povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a kupující je oprávněn toto odmítnout; poskytuje-li kupující jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně;

 • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;

 • zpracování osobních údajů kupujícího bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;

 • osobní údaje kupujícího budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;

 • osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;

 • osobní údaje kupujícího budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

 • kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti kupujícího je správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích zpracovávaných o kupujícím, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;

 • kupující má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

  1. požádat správce osobních údajů o vysvětlení,

  2. požadovat, aby správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav; správce osobních údajů je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou;

 • kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností; pokud správce osobních údajů nevyhoví žádosti kupujícího podle předchozího odstavce, může se kupující na tento úřad obrátit i přímo.

6. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok neužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat je na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad (záruční list). Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku.

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, neporušenost obalů, počet balíků a v případě výskytu jakýchkoliv závad neprodleně tuto skutečnost oznámit přepravci. V každé zásilce je přibalen daňový doklad - faktura, který současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

9. Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba), má dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávajícímu na jeho doručovací adresu nebo na e-mail. Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení prodávajícímu. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání na jeho účet ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Avšak odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu (spotřebiteli) dříve, než mu kupující (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V souladu s ust. § 1837 písm. d), e) a g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se

 • o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu,

 • o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující (spotřebitel) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

10. Cena a placení

Ceny zboží jsou uvedené v elektronickém katalogu zboží na www.darekprokrasu.cz u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedené v českých korunách a jsou úplné (tj. zahrnují 21% DPH). Uváděné ceny jsou závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku potvrzení objednávky. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.

Prodávající si vyhrazuje změnu ceny v případě změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že bude prodávajícím oznámena kupujícímu cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo v případě nesouhlasu od smlouvy odstoupit. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, je kupující povinen doplatit prodávajícímu rozdíl cen.

V případě bezhotovostní platby je kupní cen splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Možnosti úhrady objednaného zboží:

- bankovním převodem – platba předem

 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není stranami dohodnuto jinak.

K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání zboží kupujícímu. V případě, že není možné celý obsah objednávky doručit kupujícímu v rámci jedné zásilky, hradí náklady na dodání další nezbytné zásilky kupující.

11. Dodací podmínky

Pokud je objednaný produkt skladem, je doba jeho expedice 2 pracovní dny a přesný termín doručení je poté závislý na České poště nebo expediční firmě. Pokud zboží není skladem, je odesíláno během 2 - 5 dnů od obdržení objednávky, kupující je vždy informován. Ve výjimečných případech, kdy je produkt vyprodán i u výrobce proběhne odeslání během cca 4 týdnů. V takovém případě bude kupující průběžně informován, tato skutečnost je uváděna i u jednotlivých produktů. Kupující vždy obdrží e-mail, v němž budou informace ohledně expedice zboží, popřípadě data k bezhotovostnímu převodu. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (např. je zboží vyprodáno) bude kupujícímu nabídnuto náhradní řešení.

Zboží je možné převzít též osobně na adrese prodávajícího, a to po předchozí platbě provedené bezhotovostně – převodem na účet.

 

II. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva z vadného plnění, servis

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je délka zákonné povinnosti z vadného plnění stanovena na dvacet čtyři měsíců. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, může kupující, který je spotřebitelem, dle ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě výměny výrobku jsou zákonné povinnosti prodávajícího z vadného plnění obnoveny v plném rozsahu. Kupujícímu - spotřebiteli bude v takovém případě prodávajícím vystaven nový záruční list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží je místem uplatnění reklamace provozovna prodávajícího.

Kupující může uplatnit reklamaci písemnou reklamací a doručením reklamovaného zboží poštou na adresu:

Lada Holubová

IČO: 62239945

Václavice 337, 463 34, Hrádek nad Nisou,

 

K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit přesný popis závad a jejich projevů, příslušný prodejní doklad k reklamovanému zboží, záruční list či jiný doklad vztahující se k reklamovanému zboží a dále uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu, které zavinil prodávající, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy kupující - spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu - spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy.

Návrh na řešení sporu může podat jen kupující/spotřebitel, pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s prodávajícím přímo. Návrh může podat kupující/spotřebitel nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval prodávajícího za účelem řešení sporu. Řízení by mělo být bezplatné a své náklady by si měly uhradit strany samy. Prodávající má povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízených výrobků věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce. Formulář návrhu na zahájení řízení lze nalézt zde: https://adr.coi.cz/cs

 

IV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním písemné, elektronické či telefonické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje bez výhrad výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a dále že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro mimosoudní řešení stížností nechť kupující kontaktuje prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách.

V případě neplatnosti jednoho z bodů kupní smlouvy nebo obchodních podmínek jsou ostatní ujednání nadále platná. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku uzavřenou kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2019.